110 éve: Bölényvadászat a Magas-Tátrában

Bölényvadászat  a Magas-Tátrában

1907 Február

HERCZEG HOHENLOHE Kraft Keresztély a Magas-Tátra éjszaki részében fekvő javorinai pompás vadászterülén Frigyes főherczeg, Izabella főherczegasszony és Henrietta főherczegnő számára amerikai bölény- és kőszáli kecske-vadászatot rendezett.

A Fenségek február 8-án reggel indultak Tátralomniczról s két és egy félórai szánkózás után verőfényes időben megérkeztek a gyönyörű fekvésű Javorinára, a herczeg ottani vadászkastélyába.

Rövid idő mulva kimentek a vadászterületre és kezdetét vette a bölényhajtás, melynek sikere azonban kétséges volt, mert ezen óriások nem igen engedik magokat hajtani, inkább vérbenforgó szemekkel a hajtóknak rohannak, vagy ha úgy tetszik, nem is mozdulnak ki a helyükből, különösen most, a midőn másfél méteres hó borította a vadászterültet.
Ezuttal azonban a hajtók lármájára megindultak s oldalt akartak kitörni, de a rendkívül szemfüles vadászszemélyzetnek sikerült őket a Fenségek állása felé terelni. Egynegyed órai hajtás után a vadászvonal előtt 150 lépésnyire kibukkant két kolosszus és esetlen ügetésben a főherczeg és főherczegasszony állása közt igyekeztek kitörni.

Az első bikára Izabella főherczegasszony 450-es expressből lapos tömör golyót röpített, mely a lapoczkát fúrta át, a lövést a bölény minden jelzés nélkül vette; az utána jövő bikát a főherczeg 500-as express golyója ugyancsak lapoczkán találta, ez már úgy jelezte a lövést, mint egy szíven lőtt szarvas szokta. A lövések után 30 lépésnyire mindkét bika inogni kezdett s 50-60 lépésnyire összerogytak s a főherczeg egy és a főherczegasszony három kegyelem lövése után végkép elterültek.
A felbontásnál kiderült, hogy mindkét állatnak a szív érintése nélkül a tüdejét járta át a golyó; a mi még inkább feltűnővé tette ezen különben dühös természetű óriásoknak csendes haláltusáját. Tapasztalat szerint azt várták, hogy a lövés után támadni fognak a bikák, vagy leginkább dühökben úgy fogják túrni a nagy havat, mint egy vasúti hóeke, de hát meglepetésére nem így történt; mert minden különös haláltusa nélkül múltak ki, a minek oka a nagy hó, a füst nélküli lövés és az lehetett, hogy jó széllel jöttek s nem kaptak emberi szimatot.
A főherczegasszony által elejtett bika hét éves javorinai ellés, súlya 788 kgr., kizsigerelve 597 kgr.: magassága a marjánál 1.70 méter, nyakának kerülete 2.2 méter, hossza 3.03 méter (az orrnyílástól a gerinczen a farktőig mérve). A főherczeg zsákmánya pedig 732 kgr., kizsigerelve 568 kgrt. nyomott, 9 év előtt mint másfél éves bika importáltatott Javorinára, magassága 1.90 méter, hoszsza 3.37 méter.

A ritka teríték megszemlélése alatt Hohenlohe herczeg vadász szokás szerint átnyujtotta a Fenségeknek a bölények vérébe mártott fenyőgalyat; s azután visszatértek a vadászkastélyba, melyből a Jégvölgyi csúcs és Pazar környéke csodás panorámát nyújt; a vadászkastély belsejében elhelyezett Trofeák és Pausinger s más vadászati festőművészek remekei pedig órákig gyönyörködtethetik a vadászembert.

Másnap tartották meg a kőszáli kecskére való hajtást, a Tengerszem-csúcs tövében a Halastó s azon 900 holdnyi havasi térség közelében, a mely sajnos, pár év óta a lengyeleké lett.
A hajtás területe rendkívül bizarr mészszikla falakból áll, a melyekről leszivárgó víz jéggé fagyva egy megdermedt óriási vízesés képét nyujtja. Ezen égnek meredő szikla-, jég- és hóvilágban tartózkodott egy remete kőszáli bak, melyet puskacső elé hozni nem volt könnyű feladat, még akkor sem, ha sok puskást állítottak volna fel. Ezuttal azonban a remetebak csak egy vadásznak, Henrietta főherczegnőnek volt szánva s ezért a sikert csak olyan vadászszemélyzettel lehetett lehetővé tenni, mint a milyennel a herczeg rendelkezik, a kik a sziklakuszásban vetekednek a zergével. Ezek közt a nagyszámú állandó hajtók a lehetetlent is lehetővé tették, mert a remete egy félórai mesteri hajtás után a rendkívül ügyes vadász hírében álló Henrietta főherczegnő biztos golyója által egy sziklafal alatt 100 lépésnyiről terítékre került.
A kőszáli kecskebak kilencz éves, súlya hetven kgr., kizsigerelve 45 kgr., magassága 82 cm., hossza 160 cm., szarvának hoszsza 74 cm., vastagsága a tőnél 24 cm.

A sikerült vadászat után a Fenségek visszatértek Tátralomniczra, a hol már január eleje óta élvezik a téli Tátra remek klímáját és a téli sportot. Az élénk kis Albrecht főherczeg rövid gyakorlat után már vígan szalad skijén a hómezőkön.


Hohenlohe herczegnek a Tátrában összesen 22,000 k. hold saját és 10,000 hold bérelt vadászterülete van, a magyar tisztikar és az idősebb stiriai zergevadászok által betanított fiatal magyar vadászok szakértelemmel gondozzák a vadállományt, mely a 12,000 holdas vadaskertben és a szabadban tenyészik. A vadállomány 900 drb európai szarvas, 38 drb wapiti szarvas, 118 drb wapiti keresztezés, 16 drb altáji éa 5 fejér szarvas; 21 drb amerikai bölény, 27 drb kőszáli kecske és mintegy 600 zerge.

Előfordult még a süket s nyirfajd, császármadár (az importált norvég fajdok eltűntek), a ragadozók közül a medve, hiúz, nyest, menyét, róka, vidra, vadsertés és van, de kevés.
Ha az importált vadak elszaporodnak, a herczeg fejedelmi bőkezűségből a Tátrának európai hírű vadállománya lesz. Ezt a jótékony, a Tátráért rajongó herczeget gyakran látják a tátrai nyaralók, a mikor sallangos magyar négyes fogatán a barlangszigeti, hagi-i és javorinai kedvencz vadászterületét meglátogatja. Hálásnak lehetünk neki azon bőkezűségért, melylyel a Tátra emeléséhez fejedelmileg hozzájárul.

Forrás: 

A tovàbbi fényképeket hamarosan közöljük