Dr. Berzsenyi Jenő

Dr. Berzsenyi Jenő, orvos, felügyelő

Berzsenyi Pál és Berzsenyi Eleonóra gyermeke
(Nemesmagasi, 1845. április 10. – † 1931. március 20.)

A gimnáziumot Kőszegen, Sopronban és Pápán végezte. Sopronban az V. osztálytól kezdve Gyurátz Ferencnek volt a tanulótársa. A budapesti és bécsi egyetemen orvosnak készült. A sebészeti, szemészeti és szülészeti szakra volt kitűnő képesítése. A Rókus-kórházban és a Lipótmezőn az elmegyógyintézetben kezdte meg az orvosi gyakorlatot, Konstantinápolyban
1870-1872 között a török hadsereg törzsorvosa volt. Tanulmányútjain bejárta Olasz- és Görögországot, sőt volt Afrikában is, majd pedig a berlini és londoni egyetemek klinikáit látogatta.
Itthon Szombathelyen volt gyakorló orvos és 1885 óta Vas megye tiszti főorvosa. Élénk részt vett a társadalmi, megyei és országos ügyekben is.
1905-1910-ben a celldömölki kerület képviselője volt a 48-as pártprogramjával. Közigazgatási tevékenységéből megemlítjük, hogy alapítója és több mint 30 évig elnöke volt a Kemenesaljai Hitelbanknak.
És ennyi közszolgálat mellett egyházának is már korán munkás, áldozatkész tagja. Igaz, mély vallásos érzés hatotta át egész valóját. Méltó ivadéka volt a „Fohászkodás” költőjének. Példakép volt előtte a magyar Hyrtl József, a múlt század legnagyobb anatómusa, aki bonctermében az enyészet képei között is Isten és a szellemvilág létezését hirdette.

Buzgó olvasója volt a Szentírásnak. Beszédei telve vannak találó bibliai idézetekkel. Két manuálos harmóniumán buzgón játszotta és énekelte koráljainkat. Kedvelt éneke volt: „Az én időm, mint a szép nyár.”

Nagy hűséggel és szent ambícióval járta végig az egyházi hivatalok skáláját. Iskolai biz. elnök, esperességi felügyelő, kerületi gyámintézeti elnök volt egymásután, míg végre majdnem egyhangúlag ültették Dunántúl felügyelői székébe.
Győrött 1912-ben mondott székfoglalója a templomban jelenlévő Dr. Mohl Antal római kath. c. püspökre oly hatással volt, hogy elismerő, lelkes szép beszédben üdvözölte Berzsenyit és ajánlkozott a hitetlenség ellen vállvetve együttesen való küzdelmekre.

Tíz évig viselte felügyelői hivatalát nagy áldással és dicsőséggel. De azután is melegen érdeklődött egyházi életünk és irodalmunk iránt. Kiválóan jártas volt az egyháztörténetben és himnológiában. Gazdag könyvtára és levéltára mutatja a családi tradíciók iránt való hűségét. Öreg napjaiban boldog családi kör vette körül. Szerető hitves, Pongyeloki Roth Vilma vidította fel nehéz óráit. Négy gyermeke közül Dr. Berzsenyi Ádám Sömjénben az ősi birtokon gazdálkodik, az egyházkerület jegyzője és vönöczki egyházfelügyelő. Dóra leányát Koltai Vidos Dániel nagybirtokos, celldömölki egyházfelügyelő vette feleségül. Családjától, egyházától megsiratva 1931. március 20-án hunyt el. Kapi Béla püspök temette. A vármegye és az egyházkerület képviselői igen nagy számmal jelentek meg és adták meg nagy halottjuknak a végtisztességet.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek